Speakers

Presentations and Workshops MedCon speakers

Prof. Alexander Razumov

Prof. Umberto Solimene

Prof. Gennady Ponomarenko

Prof. Stefano Masiero

Prof. Elena Gusakova

Prof. Mikhail Eremushkin

Prof. Fabio Esposito

Prof. Irina Ivanova

Lyudmila Malkevich

Prof. Muradilla Karimov

Alena Vanda

Adibakhon Usmankhodjaeva

Pavel Chaynikov

Zilola Mavlyanova

Yorkin Gulyamov

Zebunniso Gazieva

Prof. Akbarali Makhmadiev

Early bird Registration is now open!

Don't miss the chance